Баку ягу къыщагъэкIыжащ архиепископ Александр дунейм зэрехыжрэ илъэс 40 щрикъум

2021 гъэм бадзэуэгъуэм и 19-м илъэс 40 ирикъуащ Бакинскрэ Азербайджанскрэ я архиепископ Александр (Ищеин) дунейм зэрехыжрэ.

Иджыблагъэ, бадзэуэгъуэм и 18-м, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт, Бакинскэ епархиер пIалъэкIэ зезыгъакIуэм Баку къалэм и кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам пщыхьэщхьэ тхьэлъэIумрэ паратасымрэ щригъэкIуэкIащ Бакинскэ епархием и щоджэнхэмрэ Урыс Чристэн Члисэм и лIыкIуэу Куржым щыIэ щоджэн нэхъыжь Александров Владимиррэ щIыгъуу.

Фэеплъ махуэм, 2021 гъэм бадзэуэгъуэм и 19-м архиепископ Феофилакт кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щригъэкIуэкIащ дунейм ехыжа архиепископ Александр папщIэ тхьэлъэIу литургиер.

Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Шарджа къалэм щихъ апостол Филипп и цIэр зезыхьэ и члисэм и архимандрит Александр (Заркешев), Урыс Чристэн Члисэм и лIыкIуэу Куржым щыIэм и лIыкIуэ щоджэн нэхъыжь Александров Владимир, биоэтикэмкIэ Синод комиссэм и секретарь, щихъ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ и члисэм и секретару Москва и Крапивникым щыIэ щоджэн нэхъыжь Абрамов Александр, Бакинскэ епархием и клирикхэр.

ТхьэлъэIу нэужьым архиепископ Феофилакт зэIущIэм хэтхэм захуигъэзащ узэщIыныгъэкIэ: «Епархием и дежкIэ мы махуэ гугъум дэтхэнэ зыми Урыс Чристэн Члисэм и Iэтащхьэ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл и арэзыныгъэр ныфлъызогъэIэс, зи арэзыныгъэкIэ иджыпсту Тхьэм къихъумэ Баку къалэ сыздэщыIэм икIи дунейм ехыжа архиепископ Александр папщIэ тхьэлъэIу изогъэкIуэкI. Щихънагъ ЛъапIэр дунейм ехыжа Щихънагъым и псэр зэгъэн папщIэ Тхьэ йолъэIу, Урыс Члисэм и Iэтащхьэм и гъусэу илъэс куэдкIэ Кавказым и Чристэн

диным лэжьыгъэ куэд зыщIам. Апхуэдэу азербайджаным и щIым папщIи Тхьэ йолъэIу, - жиIащ Щихънагъым.

ИужькIэ архиепископ Феофилакт щоджэнхэмрэ тхьэлъэIум хэтхэмрэ я гъусэу Щихънагъым и псэр зэгъэн папщIэ Тхьэ щелъэIуащ Щихънагъ Александр щыщIалъхьэжа щIыпIэм деж. ТхьэлъэIу нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм ягу къигъэкIыжащ тхьэлъэIум иIэ мыхьэнэр.

Дунейм ехыжа пастыр нэхъыщхьэм и фэеплъ махуэм ар ягу къэгъэкIыжын Iуэхум зыкърагъэхьэлIащ католик зэгухьэныгъэм и унафэщI апостол перфект щихънагъ Фекете Владимир, Азербайджаным щиIэ Урыс зэгухьэныгъэм и унафэщI Забелин Михаил, Баку щыIэ бгырыс еврейхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Шаровский Александр, ТАСС-м и унафэщIым и япэ къуэдзэ Гусман Михаил, дипломатие комиссэм и унафэщIыр, фIэщхъуныгъэ зиIэхэр, Баку щыпсэухэр.

А махуэ дыдэм зэхыхьэм хэтхэм удз гъэгъахэр тралъхьащ Азербайджаным и президент Алиев Гейдар и фэеплъым.

Просмотров: 6909

Поделиться

VK:39834