Черкесск ягу къыщагъэкIыжащ Александро-Афонскоэ Зеленчукскэ къулъшырыфым и узэщIакIуэр

2021 гъэм бадзэуэгъуэм и 13-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам ягу къыщагъэкIыжащ щихъ Никандр (Прусак). ТхьэлъэIу нэужьым Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр Никандр и гъащIэмрэ гуащIэмрэ къытеувыIащ.

***

Щихъ пэлъытэ Никандр 1865 гъэм Каменец-Подольскэ губернием мэкъумэшыщIэ Прусак Дмитрий и унагъуэм къыщалъхуащ. Умэхъын щащIам Никифор цIэр фIащащ. Абы унагъуэм щIэныгъэ щратащ. Монах гъуэгур къыхихри Александро-Афонскэ Зеленчукскэ къулъшырыфым зыпищIащ. 1896 гъэм гъатхэпэм и 7-м абы и щхьэр щIащэри Никандр цIэр къищтащ. А гъэ дыдэм Никандр къардэн нэхъыжь хъуащ. КъыкIэлъыкIуэ гъэм – иеромонах. 1916 гъэм Никандр ехъулIэныгъэ

щызэрихьащ Ярославскэ губернием и Толгскэ къулъшырыфым. Иеромонах Никандр (Прусак) 1918 гъэм мэкъуауэгъуэм и 30-м (бадзэуэгъуэм и 13-м) яукIащ икIи кхъэм щыщIалъхьэжащ.

Просмотров: 970

Поделиться

VK:39834