Архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ апостолхэм папщIэ

2021 гъэм бадзэуэгъуэм и 11-м пщыхьэщхьэм, щихъхэу Пётррэ Павелрэ я махуэшхуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт ЕссэнтIыгу къалэм и Петропавловскэ члисэм щригъэкIуэкIащ махуэшхуэ тхьэлъэIу. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ ЕссэнтIыгу члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Еланцев Сергийрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ я пашэу. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэр, алыдж зэгухьэныгъэм и лIыкIуэхэр. ТхьэлъэIум хыхьэу щихънагъ нэхъыщхьэм СПбДА-р къэзыуха Шевченкэ Иоанн хиротесие къулыкъур ищIащ. ТхьэлъэIу нэужьым щоджэн нэхъыщхьэм игъэнэхуащ Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ члисэ цIыкIур, Петропавловскэ члисэ комплексым и Iэгъуэблагъуэм щыIэр.

Бадзэуэгъуэм и 12-м, махуэшхуэм, станицэм и Петропавловскэ члисэм тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ архиепископ Феофилакт. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур дригъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и щоджэнхэм члисэм и унафэщI Субтельный Евгенийрэ къардэн Копач Пётррэ я пашэу. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ станицэм и къэзакъхэмрэ щIыналъэм щыпсэухэмрэ. Литургием хыхьэу архиепископ Феофилакт къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ Шевченкэ Иоанн папщIэ. ИужькIэ щихънагъым зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ, члисэм и хъумакIуэхэм папщIэ икIи «Псыхуабэ епархием хуищIа хэлъхьэныгъэхэм папщIэ» медалым и III нагъыщэр тыгъэ хуищIащ благочинием и клирик игумен Григорий (Бочаров), щоджэн къулыкъур зэрыхуагъэфащэрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум папщIэ.

Просмотров: 5487

Поделиться

VK:39834