Волонтёрхэр махуэшхуэ Iэнэм папщIэ пщэфIащ

2021 гъэм бадзэуэгъуэм и 12-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и волонтёрхэр махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ екIуэлIапIэм кIуэ хуэмыщIахэм, бынунагъуэшхуэхэм нэщIыр зэриухамкIэ. А махуэм унагъуэхэм Iэнэм трагъэувэну шхыныгъуэхэр ягуэшащ.

Просмотров: 1934

Поделиться

VK:39834