Члисэ зэхуэхьэсам щыдэIэпыкъуащ екIуэлIапIэм кIуэхэм

Кисловодск щагъэлъэпIащ Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм я махуэр. Зэхыхьэр Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам пщыхьэщхьэм щрагъэжьащ акафист уэрэд жаIэу унагъуэм и хъумакIуэм и къарум щыщ Iыхьэхэм я пащхьэм. ТхьэлъэIу литургиекIэ абы щыпащащ «Дача Шаляпина» музейм.

Махуэшхуэм и Iуэхугъуэ нэхъыщхьэ хъуащ екIуэлIапIэм кIуэхэр гъэлъэпIэныр. Члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн саугъэтхэмрэ ашхъэ дэIэпыкъуныгъэрэ хуищIащ екIуэлIапIэм кIуэхэм я унагъуэхэм. Псом хуэмыдэу гулъытэ хуищIащ екIуэлIапIэм кIуэ унагъуэшхуэхэм. Щоджэным къыхигъэщащ чристэн унагъуэм и щапхъэ зэрагъэлъагъуэр, я бынхэр фIэщхъуныгъэм зэрыщIапIыкIыр.

Просмотров: 640

Поделиться

VK:39834