Благочиннэр ехъуэхъуащ щоджэнхэм я унагъуэхэмрэ къалэдэсхэмрэ

2021 гъэм бадзэуэгъуэм и 8-м Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм я махуэм, Псыхуабэ члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Симанович Олег къыщыпсэлъащ «Лъагъуныгъэмрэ зэхуэпэжыныгъэмрэ папщIэ» медалыр къалэдэс унагъуэхэм щаритым.

Щоджэным ягу къигъэкIыжащ Пётррэ Февронийрэ я гъащIэр, Члисэм зи фэеплъыр а махуэшхуэм ирихьэлIэу къигъэкIыжхэр, гугъуехьхэм узэрыпхыкIынум я щапхъэу ар зэрыщытыр, унагъуэм узыщрихьэлIэхэм.

Благочиннэм Щоджэн нэхъыщхьэм и щIыхь тхылъыр яритащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт, щоджэнхэу Вдовин Владимиррэ Пайметьев Евгенийрэ я унагъуэхэм. Пайметьевхэ я унагъуэм сабииплI яIэщ, къуэрылъхуи, Вдовинхэ сабиищ япI.

Зэхыхьэр щызэхуащIыжым Псыхуабэ и творческэ гупхэм зыкъагъэлъэгъуащ.

Просмотров: 1018

Поделиться

VK:39834