Псыхуабэ епархием зэригъэпэщыжынущ Къэрэшей-Шэрджэсым и лъапIэныгъэр

1895 гъэм Усть-Джегуты къалэм и Михайловскэ члисэм Телъыджэ къэзыгъэхъу щихъ Николай и къулъшырыф Афон бгы лъапIэм Тхьэм и Анэм и

«Скоропослушница» теплъэр щатхащ. Илъэси 120-м щIигъукIэ тхьэнапэр члисэм и лъапIэныгъэ нэхъыщхьэу къекIуэкIащ. Иджыпсту теплъэр зэгъэпэщыжын хуейщ. Усть-Джегуты ар щызэрагъэпэщыжыху, «Скоропослушница» и иджырей теплъэр яхьащ, Дохиар и афон къулъшырыфым и члисэм папщIэ ятхар, тхьэнапэм и оригиналыр здэщыIэм.

Списокыр Къэрэшей-Шэрджэсым ягъэхьащ республикэм щыпсэу зы чристэн унагъуэм и фIыгъэкIэ. Тхьэм и Анэм и теплъэр ягъэхьащ махуэшхуэ литургием хыхьэу щихъ Муромскхэ Пётррэ Февронийрэ я щхьэр хуагъэщхъын папщIэ. Архиепископ Феофилакт Тхьэм и Анэм и тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ.

«А члисэжьыр къызэригъэщIрэ Усть-Джегуты и цIыхухэр Тхьэм и Анэм къигъэнакъым, и теплъэм зыщыхуагъазэкIэ, я тхьэлъэIухэр сыт щыгъуи зэхихащ. Иджы, а теплъэр реставраторхэм еттын хуей щыхъум, Тхьэм и Анэм и теплъэщIэр Бгы ЛъапIэм къызэрыкIуамкIэ дигъэлъэгъуащ зэрытщIыгъур.

Пасэрей теплъэр, XX лIэщIыгъуэм и гугъуехьхэр къызэрыщыр – Тхьэм и Анэм и къуэхэм ди къалэнщ. Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказым и чристэн щэнхабзэ а теплъэр зыщыщ Iыхьэ хъуар тхъумэну ди къалэнщ. Дэтхэнэ зы лъапIэныгъэми лъагъуныгъэ худиIэщ. Кавказым исхэм ди щIэблэм Тхьэмрэ Тхьэм и Анэ лъапIэмрэ зыхуагъэзэнырщ», - жиIащ Пастыр нэхъыщхьэм теплъэм и щхьэр хуигъэщхъа нэужь.

Просмотров: 1192

Поделиться

VK:39834