Архиепископ Феофилакт: «Ди унэр тхъумэну ди къалэнщ»

2021 гъэм бадзэуэгъуэм и 7-м КИФЩI-м и къалащхьэм щытепсэлъыхьащ этнографие паркым и ухуэныгъэм. Псыхуабэ лъэпкъ щэнхабзэхэмкIэ и Унэм къыхилъхьащ «Урысей – си тхыдэ» музейр комплексым и гупэм деж щиухуэну, щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым и зэпеуэм и грантымкIэ.

Къалэм и сайтым хъыбар къызэритымкIэ, проектым тепсэлъыхьащ КИФЩI-м и лъэпкъ-щэнхабзэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр. Зэхыхьэм хэтащ: Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Фнофилакт, УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Казаковэ Ольгэ, Псыхуабэ къалэм и Iэтащхьэ Ворошилов Дмитрий, къалэ Думэм и унафэщI Похилько Людмилэ.

«Щэнхабзэ зэмылIэужьыгъуэ, лъэпкъ куэд зэкъуегъэувэ ди къалэм икIи ди унэр тхъумэну ди къалэнщ, абы и хабзэхэр, Псыхуабэ дэс нэгъуэщI лъэпкъхэм я хабзэхэм пщIэ хуэтщIыну», - жиIащ архиепископ Феофилакт.

Грантым хэтыну гупыж зыщIхэр ягъэхьэзыру бадзэуэгъуэм и кIэхэм ятыну яубзыхуащ.

Просмотров: 2434

Поделиться

VK:39834