УнафэщIыр IущIащ станицэ школыр къэзыухахэм

2021 гъэм мэкъуауэгъуэм и 24-м Государственнэ (Советскэ) станицэм и Михайловскэ члисэм и унафэщI щоджэн Федюнин Дионисий IущIащ станицэм и школ №3-р къэзыухахэм. Щоджэныр гуапэу епсэлъащ ныбжьыщIэхэм, школыр къэзыухахэм я упщIэхэм жэуап иритащ икIи еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэтIысхьэну къехъулIэну яжриIащ.

Просмотров: 762

Поделиться

VK:39834