Христос воскресе! Χριστος ανεστη! Чырысти райгас! Христос Къэтэджыжащ! Масих Тирилди!

Благочиннэр ехъуэхъуащ социальнэ лэжьакIуэхэм

2021 гъэм мэкъуауэгъуэм и 8-м Новопавловск къалэм щекIуэкIащ социальнэ лэжьакIуэхэм я махуэм траухуа махуэшхуэ концерт. Махуэшхуэм ирагъэблэгъащ Псыхуабэ епархием и Новопавловскэ округым и благочиннэ щоджэн Гордин Александр, Старопавловскэ станицэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн Вологин Александр.

Благочиннэм социальнэ лэжьакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ Тхьэм и унафэхэр зэрагъэзащIэм папщIэ. Махуэшхуэм гуапагъэ зыщIэ социальнэ лэжьакIуэхэм щIыхь тхылъхэмрэ бгъэхэIу дамыгъэхэмрэ щратащ.

Просмотров: 3393

Поделиться

VK:39834