Удз зэIущэнымкIэ курсым фрагъэблагъэ

Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ 2021 гъэм мэкъуауэгъуэм и 16-18-хэм Псыхуабэ и Лазаревскэ члисэм щекIуэкIынущ члисэ флористикэм и удз зэIущэн унэтIыныгъэмкIэ курс Тхьэнапищ ЛъапIэм я махуэм ирихьэлIэу.

Дерсыр ирагъэкIуэкIынущ Краснодар къалэм профессиональнэ егъэджэныгъэмкIэ и университетым @univerbazin и егъэджакIуэхэм.

Курсым и программэм хагъэхьэнущ члисэ флористикэмкIэ композицэм и лъабжьэхэр, хорос, аналоев, тхьэнапищ IэмалымкIэ удзхэр зэIущэныр. Курсыр къэзыуххэм «Травоплетение» сертификатыр иратынущ.

ЕкIуэлIапIэм и лэжьакIуэхэмрэ фIэщхъуныгъэ зиIэхэмрэ идогъэблагъэ, члисэр егъэфIэкIуэным жыджэру хэтхэр!

Абы хэтыну гукъыдэж зиIэхэр фыпсалъэ хъунущ: 8 (999) 379-24-69, nastiabram@yandex.ru – Абрамовэ Анастасия.

Просмотров: 5207

Поделиться

VK:39834