Лик Кавказа №5 (155)

Газетым и накъыгъэ къыдэкIыгъуэм щытопсэлъыхь Кавказым щекIуэкIа блэкIа IутIыж гуфIэгъуэ зэхыхьэхэмрэ Хэку зауэшхэум ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщахьрэ илъэс 76-рэ зэрырикъумрэ. Номерым ихуащ Ермоловскэ батальоным и юбилей зэхыхьэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщрагъэкIуэкIар, IутIыж зэгъусэ тхьэлъэIур къызэрызэрагъэпэщар, Тхьэм и Анэм и «Всех скорбящих Радость» теплъэр зэрагъэнэхуар, Провал гуэлым и деж щагъэувам. Апхуэдэу газетеджэм зыхигъэгъуэзэфынущ епархием и VIII Евдокимовскэ къеджэныгъэхэр зэрекIуэкIам. Апхуэдэу къыдэкIыгъуэм хабзэ зэрыхъуауэ къытехуащ тэрч, кубань къэзакъыдзэхэм я къудамэхэм я гъащIэм теухуа хъыбархэр, Псыхуабэ, Черкесск епархием я Iэгъуэблагъуэм щыIэхэм.

Просмотров: 1153

Поделиться

VK:39834