Щоджэныр арэзы техъуащ дзэ зэпеуэм хэтхэм

2021 гъэм накъыгъэм и 26-м КъБР-м и Прохладнэ къалэм и стадионым щрагъэжьащ Ипщэ дзэ округым и частхэм я дзэ зэпеуэ. Зэхьэзэхуэм хэтхэм захуигъэзащ дзэ часть 31681-м хэтхэм я унафэщIым и дэIэпыкъуэгъу щоджэн Андреев Евгений. Щоджэным дзэм къулыкъу щызыщIэхэр къыхуриджащ хабзэм тету зэпеуэну, зэмыбийуэ зэпэщIэтыну.

Просмотров: 769

Поделиться

VK:39834