Синод къудамэм и унафэщIым жэуап иритащ къеджэныгъэхэм хэтхэм я упщIэхэм

2021 гъэм накъыгъэм и 19-м, «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» XXIX Дунейсо щIэныгъэ къеджэныгъэхэм

хыхьэу, Члисэмрэ жылагъуэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я зэхущытыкIэхэмкIэ Синод къудамэм и унафэщI Легойдэ Владимир яIущIащ епархием Члисэм, жылагъуэм, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэхэм я унафэщIхэмрэ епархием и пресс-секретархэмрэ.

СыхьэтитIкIэ зэрызэпсэлъам хыхьэу зэIущIэм хэтхэр Владимир и гъусэу къытеувыIащ епархием и хъыбарегъащIэ унэтIыныгъэхэм я лэжьыгъэхэм, абы и лэжьакIуэхэр зрихьэлIэхэм.

ЗэIущIэр япэу зэпэIэщIэу ирагъэкIуэкIащ. Zoom платформэр къагъэсэбэпри, ар къызэзыгъэпэщахэм зэхыхьэм куэд къыхашащ. КъегъэлакIуэ Христос и Члисэм и Патриаршэ залым къэхъугъэр щагъэлъэгъуащ, къудамэм и унафэщIым залми зэпэIэщIэуи щрат хъууэ.

КъищынэмыщIауэ, зэIущIэм щытепсэлъыхьащ чристэн хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я «Вера и слово» IX Дунейпсо фестивалыр зэрырагъэкIуэкIынум, пандемием и зэранкIэ нэхъапэм 2021 гъэм и бжьыхьэм ягъэIэпхъуам. Синод къудамэм и унафэщIым Iэмал зэуIур къигъэсэбэпыну къыхилъхьащ фестивалыр щрагъэкIуэкIынум и деж.

Зэхыхьэм хэтащ цIыхуи 120-м щIигъу. Псыхуабэ епархием и цIэкIэ абы хэтащ щоджэн нэхъыжь Самохин Михаил.

Просмотров: 1322

Поделиться

VK:39834