Члисэм тезыр щрагъэпшын и колонием зэхуэс щрагъэкIуэкIащ

Щоджэн Бондарь Виталий Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, Тверск и архиепископ ИК №3-нэ Фаддей и цIэр зезыхьэ и члисэ КъБР-м и Каменкэ къуажэм щыIэм щэхухэр щригъэкIуэкIащ. ЯгъэтIысахэр гупсэхуу едэIуащ щэхухэм икIи щоджэным и гъусэу Тхьэ елъэIуащ. Виталий зэгъусэ тхьэлъэIум и мыхьэнэм къытеувыIащ икIи ягъэтIысахэм ехъуэхъуащ щэхухэм зэрыхэтамкIэ.

Просмотров: 914

Поделиться

VK:39834