Христос воскресе! Χριστος ανεστη! Чырысти райгас! Христос Къэтэджыжащ! Масих Тирилди!

Псыхуабэ диктант щатхынущ Невский Александр теухуауэ

2021 гъэм мэлыжьыхьым и 17-м фыдогъэблагъэ «Чристэн диктант» узэщIыныгъэ Iуэхум, «Си къэрал. Си тхыдэ» музей-выставкэ комплекс: Псыхуабэ, Кооперативнэ уэрам, 42 (Новопятигорскэ гуэл, ТекIуэныгъэм и Парк) хэщIапIэм щрагъэкIуэкIынум.

Диктантыр тест щIыкIэм тету къызэрагъэпэщынущ икIи чристэн щэнхабзэм и тхыдэм ехьэлIа упщIэхэри къызэщIеубыдэ.

Языныкъуэ упщIэхэр траухуащ фIэщхъуныгъэ зиIэ джыназ Невский Александр, 2021 гъэм къызэралъхурэ илъэс 800 зэрырикъур ягъэлъапIэр.

Гукъыдэж зиIэ псори фыкъыдогъэблагъэ! Зэхыхьэм хэтынухэр сыхьэти 10.00-м ятхынущ, диктантым сыхьэт 11.00-м щIидзэнущ.

Просмотров: 666

Поделиться

VK:39834