«Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм къыбгъэдэкI дэIэпыкъуныгъэ хуащIащ мафIэм исахэм

Псыхуабэ епархием и «Анэхэм папщIэ унэ» кризис центрым дэIэпыкъуныгъэ хуищIащ КъШР-м и Исправнэ станицэм щыпсэу, зи унэр мафIэм иса бзылъхугъэм.

Центрым и лэжьакIуэхэм сабий щыгъынхэмрэ ерыскъыпхъэхэмрэ зэхуахьэсащ. ДэIэпыкъуныгъэр хуащIащ станицэм и Михаилоархангельскэ члисэм и унафэщI щоджэн Якушев Александр.

Просмотров: 801

Поделиться

VK:39834