Благочиннэр къыщыпсэлъащ Жылагъуэ советым и зэIущIэм

Урысей МВД-м и «Зеленчукский» къудамэм и конференц-залым къудамэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ полицэм и полковник Вдовин Владимир Жылагъуэ советым и зэIущIэ зыубгъуа щригъэкIуэкIащ.

Доклад ящIащ Жылагъуэ советым и унафэщI полицэм и майор Батчаев Мухьэт, абы и къуэдзэ, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений.

ЗэIущIэм ирагъэблэгъащ къудамэм и унафэщIхэр. Зэхыхьэм хэтхэм яубзыхуащ 2021 гъэм советым и лэжьыгъэр зыхуэдэнур.

Просмотров: 385

Поделиться

VK:39834