Архиепископ Феофилакт Жор къулыкъур иригъэкIуэкIащ

2021 гъэм мэлыжьыхьым и 3-м, Крестопоклоннэ тхьэмахуэм и пэ къихуэу, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ.

2021 гъэм мэлыжьыхьым и 4-м архиепископ Феофилакт Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къыщыхьахэм къеджа нэужь Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Щоджэн нэхъыщхьэм екIуэлIапIэм кIуэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Щоджэн нэхъыщхьэр екIуэлIапIэм кIуэхэм Псыхуабэ епархием и ЩIалэгъуалэ центрым щепсэлъащ.

Просмотров: 571

Поделиться

VK:39834