Архиепископ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам щригъэкIуэкIащ пщыхьэщхьэ литургиер

2021 гъэм гъатхэпэм и 30-м Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и Скорбященскэ члисэм зэхуэсрэ Псыхуабэ члисэ окргым и щоджэнхэм гуэныхьхэр щаIуэтэж и зэIущIэрэ щызэхэтащ.

Гуэныхьхэр яIуэтэжыным и пэ къихуэу округым и щоджэн нэхъыжь Дмитриенкэ Сергий щоджэнхэм захуигъэзащ дэтхэнэ зы щоджэнми щапхъэ зытрах хьэл-щэн хэлъыным и мыхьэнэм.

Гуэныхьхэр щаIуэтэжым щоджэнхэм тхьэлъэIу уэрэд жаIащ щоджэн нэхъыжь Дьячков Александр и узыншагъэм папщIэ.

Гуэныхьхэр яIуэтэжа нэужь, благочиннэ щоджэн нэхъыжь Симанович Олег округым и щоджэнхэм я зэхуэс иригъэкIуэкIащ.

Просмотров: 502

Поделиться

VK:39834