Архиепископ Феофилакт иригъэкIуэкIащ япэ пщыхьэщхьэ литургиер

2021 гъэм гъатхэпэм и 24-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт иджырей НэщI иным и япэ тхьэлъэIу литургиер Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэр, зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэр. ТхьэлъэIу нэужьым Щихънагъыр екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъащ.

Просмотров: 659

Поделиться

VK:39834