Щихъ Луки и цIэр зезыхьэ члисэм Тхьэ щелъэIуащ

НэщI Иным и япэ тхьэмахуэм Кърымымрэ Урысеймрэ щызэгухьэжа махуэм – 2021 гъэм гъатхэпэм и 18-м, Кисловодск къалэм щихъ Луки и цIэр зезыхьэ и члисэм тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ.

Щихъым и къарум щыщ Iыхьэхэм деж тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ Кисловодск округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн благочинием и щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермогенрэ Пантелеимоновскэ члисэм и клирик щоджэн нэхъыжь Лагутин Андрейрэ я гъусэу. Симферопольскрэ Крымскрэ я архиепископ Луки и къарум щыщ Iыхьэхэр зэригъуэтрэ илъэс 25-рэ щрикъум ирихьэлIэу Тхьэ елъэIуну зэхуэсащ члисэм зи нэIэ тетхэмрэ ар зыухуахэмрэ, къалэ-зыгъэпсэхупIэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ.

ТхьэлъэIу уэрэд нэужьым благочиннэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэр ялъигъэIэсащ. Иоанн тхьэлъэIум хэтхэр къыхуриджащ лъагъуныгъэм лъагъуныгъэкIэ пэджэжыну, псэм мамырыгъэр

щаIыгъыну, ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къыщыхьа псалъэхэр зыщамыгъэгъупщэну: «… да просветится свет ваш пред людьми, чтобы видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего, Который на небесах (Мф. 5; 16)».

Щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген къыхигъэщащ члисэр лъагъуныгъэм, чристэн пастыр нэхъыщхьэм, дохутыр-узэщIакIуэм щIыхь зэрыхуащIым я щыхьэту зэрыщытыр. Кисловодск зыгъэпсэхупIэр хьэщIэхэм папщIэ хъуащ я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ, щихъ Луки и цIэр зезыхьэ члисэм дэтхэнэми шыIэныгъэ къыщагъуэтыфынущ, я духовнэ къарухэм щыхагъэхъуэфынущ.

Просмотров: 2016

Поделиться

VK:39834