Щоджэныр IущIащ сабий унэм и гъэсэнхэм

2021 гъэм гъатхэпэм и 17-м Усть-Джегуты къалэм и Республикэ сабий унэм щекIуэкIащ абы и гъэсэнхэмрэ Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александррэ я зэIущIэ. Зэхыхьэр траухуащ махуэшхуэхэм – чристэн тхылъым и махуэмрэ фIэщхъуныгъэ зиIэ джыназ Невский Александр къызэралъхурэ илъэс 800 зэрырикъу фэеплъ махуэмрэ. Щоджэныр сабийхэм яхутепсэлыъхьащ тхылъ уеджэным и мыхьэнэм, япэу тхылъ къыдэзыгъэкIа къардэн Фёдоров Иван, пасэрей, иджырей тхылъхэр игъэлъэгъуащ, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и библиотекэм щыщхэм.

ИужькIэ зэпсэлъэныгъэм щыпащащ лъэпкъ лIыхъужь, зауэлI, дипломат, щихъ Невский Александр и теплъэм теухуа IуэтэжкIэ. Сабийхэм къащIащ фIэщхъуныгъэ зиIэ джыназ Невский Александр зыхэта зауэхэр, текIуэныгъэ къыщихьахэр, и чристэн хьэл-щэнхэр зыхуэдар, Урыс Чристэн Члисэм и джыназ иныр канон щIащIа щхьэусыгъуэхэр.

Просмотров: 1805

Поделиться

VK:39834