Епархием и журналым и очеркхэр зыгъэпсэхупIэм и тхылъ хъуащ

2021 гъэм гъатхэпэм и 12-м Псыхуабэ Горькэм и цIэр зезыхьэ и библиотекэ нэхъыщхьэм щагъэлъэгъуащ Мягковэ Лорэ и «Истории курортной жизни на Водах начала ХХ века» тхылъыр. Мягковэ Лорэ – библиограф нэхъыщхьэ Сазановэ Ларисэ и литературэ цIэ лейщ. Тхылъым щызэхуэхьэсащ революцэм и пэ зэманым зыгъэпсэхупIэм и гъащIэм къыщыхъуа Iуэхугъуэхэм теухуа тхыгъэу блэкIа лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм зыщрихьэлIахэм ящыщу итхыжахэр. ЯпэщIыкIэ очеркхэр Псыхуабэ епархием «Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказ» и журналым къытехуащ икIи ахэр куэдым гъэщIэгъуэн ящыхъуащ.

Тхылъ гъэлъэгъуэныгъэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ хэтащ Псыхуабэ члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Симанович Олег. Ар авторым ехъуэхъуащ узэщIыныгъэ къыдэкIыгъуэр дунейм къызэрытехьамкIэ икIи фIыщIэ хуищIащ епархием и журналым зэрыдэлажьэм папщIэ.

Тхыдэ очерк тIощIым я лIыхъужьхэр, къыдэкIыгъуэм хагъэхьахэр – къалэ-зыгъэпсэхупIэм зи нэгу зыщезыгъэужьа цIыху зэмылIэужьыгъуэщ, гузехуэщ, пщафIэщ, щIакхъуэгъажьэщ, нэгъуэщI IэщIагъэхэм ящыщхэщ, зыгъэпсэхупIэм щIэупщIэхэр щызиIэхэщ. Тхылъыр къыдигъэкIащ «Снег» тхылъ тедзапIэм, художник Горюнов Олег и IэдакъэщIэкIхэмрэ блэкIа лIэщIыгъуэм и япэ илъэсипщIым траха сурэтхэмкIэ ягъэдэхащ.

Просмотров: 1475

Поделиться

VK:39834