ЗауэлIым къыщIэнахэр Прохладнэм щыщIалъхьэжащ

КъБР-м и Прохладнэ къалэм щаухуа кхъэм щыщIалъхьэжащ къалэм щыщ, Ленинград фронтым и Дзэ армэ 13-м, Выборг и авиацэ полкым и лейтенант нэхъыщIэ Андреев Михаил. Кхъухьлъатэзехуэр Тарту къалэм щыхэкIуэдащ, 1944 гъэм фокIадэм и 17-м Эстониер щхьэхуит къыщищIыжым. Кхъухьлъатэзехуэм къыщIэнахэр, комсомол билетыр, Як-9Т кхъухьлъатэм и кIэрыхубжьэрыхухэр 2019 гъэм накъыгъэм и 29-м къахутащ. Кхъухьлъатэзехуэм и Iыхьлыхэр къахуэгъуэтакъым, аращ Прохладнэ администрацэм, къалэм и ветеранхэм я советым зауэлIыр я щIыналъэм щIыщIалъхьэжар. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм, къалэ администрацэм я лIыкIуэхэр, къэзакъхэр, къэлъыхъуакIуэ гупхэр, зауэлIхэр. Къулыкъур иригъэкIуэкIащ Прохладнэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Маршалкин Андрей.

Просмотров: 810

Поделиться

VK:39834