Лик Кавказа. КъыдэкIыгъуэ № 2 (152)

Номерым къытехуащ Тэрч къэзакъыдзэм и атаман Кузнецов Виталий и интервьюр. Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий атаманхэмрэ Тэрч къэзакъыдзэм округхэм щиIэ нэхъыжьхэм я советхэм я унафэщIхэмрэ зэраIущIар. Газетым и напэкIуэцIхэм зыщыхэвгъэгъуазэ хъунущ Урысейпсо къэзакъыдзэм и атаман Долудэ Николай и тхыгъэ къэралым щрагъэкIуэкI Iуэхухэм теухуам. Тхылъеджэхэм гу лърагъатэ Урысейм и тхакIуэхэм я союзым хэт, пщIэ зиIэ къэзакъ Лобовэ Тамарэ и «Вспомним, что мы казаки». Ебланэ Евдокимовскэ къеджэныгъэхэм зэрырагъэкIуэкIынум теухуа положенэр – епархием и щIэныгъэ-практикэ конференцэ фIэщхъуныгъэ зиIэ джыназ Невский Александр къызэралъхурэ илъэс 800 зэрырикъум теухуам фыкъыщеджэ хъунущ. Хабзэ хъуауэ къыдэкIыгъуэм ихуащ тэрч, кубань къэзакъыдзэхэм я къэзакъ гъащIэм теухуа хъыбархэр, Псыхуабэ епархием и Iэгъуэблагъуэм щыIэхэм.

Просмотров: 672

Поделиться

VK:39834