Архиепископ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ

2021 гъэм мазаем и 14-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэмахуэ тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм. Щоджэн нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ.

ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къеджа нэужь, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ Щихънагъым. Литургие нэужьым члисэ зэхуэхьэсам и клирик къардэн Копач Петр къардэным просфорыр тыгъэ хуищIащ.

А махуэм и пщыхьэщхьэм архиепископ Феофилакт Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам Сретения махуэшхуэм и пэ къихуэу зэгъусэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ. Щихънагъым тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ, махуэшхуэ Инджылым къеджащ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм гъэнэхуа дагъэм щыщ ящихуащ.

Просмотров: 1697

Поделиться

VK:39834