УнафэщIыр еплIанэ классым щIэсхэм яхутепсэлъыхьащ Хъуромэм

2021 гъэм щIышылэм и 14-м, ЕссэнтIыгу къалэм и школ №4-м и администрацэм и жэрдэмкIэ, Свято-Троицкэ члисэм и унафэщI щоджэн Букарев Андрей 4 классым щеджэхэм епсэлъащ, чристэн щэнхабзэм и лъабжьэр зыджхэм.

Ахэр тепсэлъыхьащ Христос и Хъуромэ махуэшхуэм. Щоджэныр къытеувыIащ махуэшхуэм и тхыдэм, члисэ хабзэхэм, еджакIуэхэм я упщIэхэм жэуап иритащ.

УнафэщIыр школ администрацэм, еджакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ ехъуэхъуащ Христос и ХъуромэмкIэ икIи сабийхэм яритащ тхьэлъэIу тхылъхэр.

Просмотров: 1038

Поделиться

VK:39834