Христос воскресе! Χριστος ανεστη! Чырысти райгас! Христос Къэтэджыжащ! Масих Тирилди!

Архиепископ Феофилакт тхьэмахуэ литургиер иригъэк1уэк1ащ

2021 гъэм щ1ышылэм и 10-м, Хъуромэ тхьэмахуэм, Псыхуабэ, Черкесск щ1ыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэмахуэ тхьэлъэ1у литургиер щригъэк1уэк1ащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэк1уэк1ащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэ1уащ къалэдэсхэр, зыгъэпсэхуп1эм и хьэщ1эхэр. Хъыбарыф1хэр зэрыт тхылъ лъап1эм къеджа нэужь, Щихънагъым ф1эщхъуныгъэ зи1эхэм узэщ1ыныгъэк1э захуигъэзащ. Литургие нэужьым архиепископ Феофилакт Христос и Хъуромэ махуэшхуэр игъэлъэп1ащ.

Просмотров: 855

Поделиться

VK:39834