Тхьэмахуэ школхэм я гъэсэнхэр махуэшхуэм щыIащ

2020 гъэм и иужьрей махуэхэм Прохладнэ къалэм и Никольскэ, Покров члисэхэм я тхьэмахуэ школхэм я гъэсэнхэр ИлъэсыщIэ зэхыхьэхэм щыIащ. НыбжьыщIэхэр таурыхъым я дунейм хыхьащ. Ахэр яIущIащ фIыуэ ялъагъу лIыхъужьхэм, Уае дадэр щIыгъуу. Зэхыхьэр эпидемием и хабзэм тету ирагъэкIуэкIащ. Спектакль нэужьым Никольскэ члисэм ныбжьыщIэхэм унафэщIым саугъэтхэр къащритащ.

Просмотров: 1379

Поделиться

VK:39834