«ДыгъафIэ къалэм» и унафэщIым хуагъэфэщащ щоджэн нэхъыщхьэм къыбгъэдэкI щIыхь тхылъыр

2020 гъэм дыгъэгъазэм и 5-м къыщалъхуа махуэр игъэлъэпIащ Земцевэ Екатеринэ – зи узыншагъэм къимыхь ныбжьыщIэхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я «ДыгъафIэ къалэ» центрым и унафэщIым. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Екатеринэ иджыблагъэ иригъэблэгъащ. Щихънагъыр Екатеринэ гуапэу ехъуэхъуащ, сабий ныкъуэдыкъуэхэм зэрадэлажьэм папщIэ фIыщIэ хуищIащ, Архиерей щIыхь тхылъыр, удз гъэгъа Iэрамэ щIыгъуу иритащ.

Просмотров: 1396

Поделиться

VK:39834