Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм мелыIычхэм я сурэтхэр ящIащ

2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 29-м КъБР-м и Прохладнэ къалэм и Никольскэ члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр етIуанэу хыхьащ «МелыIычым и дамэхэр» урысейпсо Iуэхум. Сабийхэм ящIащ я мелыIыч хъумакIуэхэм я сурэтхэр. НыбжьыщIэхэм я мелыIычыр я анэхэрт, анэхэм ахэр къахъумэ я япэ махуэм щыщIэдзауэ

Просмотров: 925

Поделиться

VK:39834