Щоджэным члисэ зэхуэхьэсам и тыхь щIапIэм дерс щригъэкIуэкIащ

Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэм и лъабжьэхэр дерсхэр Черкесск къалэм ЕгъэджэныгъэмкIэ и центр №11-м и 6-нэ, 7-нэ классхэм щрагъэкIуэкIащ зэпэIэщIэу. ЕгъэджакIуэ щоджэн Гурин Алескандр Тхьэм и Анэм и махуэшхуэм тепсэлъхьащ, еджакIуэхэм Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и тыхь щIапIэм защригъэплъыхьащ зэпэIэщIэу.

Просмотров: 1118

Поделиться

VK:39834