Архиепископ Феофилакт Константиновскэ станицэм гу1эгъуэ зэхыхьэхэр щригъэк1уэк1ащ

2020 гъэм щэк1уэгъуэм и 18-м, щихъ Тихон и фэеплъ махуэм, Москва и Патриархыр, Псыхуабэ, Черкесск щ1ыналъэхэм архиепископ Феофилакт тхьэлъэ1у литургие щригъэк1уэк1ащ Константиновскэ станицэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэк1уэк1ащ Псыхуабэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис, члисэм и унафэщ1 щоджэн Вдовин Владимир, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэ1уащ станицэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщ1эхэмрэ. Литургие нэужьым Щихънагъым зэгъусэ тхьэлъэ1ур иригъэк1уэк1ащ, члисэм и хъумак1уэм и щ1ыхьк1э тхьэлъэ1у иригъэк1уэк1ащ, ф1эщхъуныгъэ зи1эхэм узэщ1ыныгъэк1э захуигъэзащ.

Просмотров: 1136

Поделиться

VK:39834