Шоанин члисэм литургие щрагъэкIуэкIащ

Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и щIалэгъуалэ къудамэм хэтхэм, Ставропольем щIыналъэ лъапIэм икIыу Тхьэ елъэIуну кIуахэр Тхьэ щелъэIуащ мы гъэм Шоанин Георгиевскэ члисэм и литургием. Члисэжьыр ягъэплъкъым, тхьэлъэIухэр щIымахуэм щрагъэкIуэкIыну Iэмал щIамыIэри аращ. Шоанин члисэм къулыкъухэр щрагъэжьэжынущ гъэ къакIуэ гъатхэм щегъэжьауэ.

Просмотров: 1668

Поделиться

VK:39834