Архиепископ Феофилакт IущIащ Псыхуабэ егъэджэныгъэмкIэ и Управленэм и унафэщIым

2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 27-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт IущIащ Псыхуабэ егъэджэныгъэмкIэ и Управленэм и унафэщI Васютинэ Наталье. Иджыблагъэ Наталье игъэлъэпIащ и юбилейр икIи Щихънагъыр абы гуапэу ехъуэхъуащ, узыншагъэ иIэну и лэжьыгъэхэмкIэ Тхьэр къыдэIэпыкъуну. Зэхыхьэм хэтхэр тепсэлъхьащ Псыхуабэ епархиемрэ къалэм и школхэмрэ зэдагъэзэщIэну проектхэм. Пастыр нэхъыщхьэмрэ Управленэм и унафэщIымрэ щапхъэу къахьащ къэзакъ школ №19-мрэ Псыхуабэ и Успенскэ члисэмрэ я проектхэр. Юбилейм и щIыхькIэ архиепископ Феоилакт Васютинэ Наталье иритащ «Псыхуабэ епархиер ефIэкIуэным хуищIа хэлъхьэныгъэхэр» медалым и III нагъыщэр.

Просмотров: 887

Поделиться

VK:39834