Щоджэныр тепсэлъыхьащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Флегинский Александр

ЩэкIуэгъуэм и 18-р Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Флегинский Александр и фэеплъ махуэщ. ЩэкIуэгъуэм и 16-17-хэм Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием и гъэсэнхэмрэ ЕгъэджэнгъэмкIэ центр №11-м и 5 классым щIэсхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкIащ чристэн щэнхабзэм и дерсхэр, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Флегинский Александр и гъащIэмрэ зэрихьа лIыгъэмрэ еджакIуэхэр щыхагъэгъуэзам. ЕгъэджакIуэ щоджэн Гурин Александр сабийхэм тхьэнапэр яригъэлъэгъуащ, Александр и гъащIэм къытеувыIащ, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжахэмрэ я лIыгъэр зыщамыгъэгъупщэну къыхуриджащ, чристэн фIэщхъуныгъэр зыхъумахэр.

Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Флегинский Александр Красногорскэ станицэм и Никольскэ члисэм 1886-1908 гъэхэм унафэщIу щыIащ, псапащIэу, щоджэну округым къулыкъу щыщIащ. 1918 гъэм яукIащ, 2017 гъэм щихъхэм хабжащ. Красногорскэ станицэм и Никольскэ члисэм гъэ кIуам архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ щихъым и къарум щыщ Iыхьэ ягъэIэпхъуащ, Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам папщIэ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчам и къарум щыщ IыхьэхэмкIэ теплъэ ягъэхьэзыращ.

Просмотров: 967

Поделиться

VK:39834