Черкесск и СИЗО-м диным ехьэлIа тхьэмахуэ зэпсэлъэныгъэхэр щрагъэкIуэкIащ

ЩэкIуэгъуэм и пэхэм уголовнэ-гъэзэщIэныгъэ IуэхущIапIэхэм и кIэм щынэблэгъащ диным ехьэлIа зэпсэлъэныгъэхэм теухуа тхьэмахуэр. Iуэхум хыхьэу ФКУ СИЗО-1-м и гупым драгъэкIуэкIащ зэпсэлъэныгъэхэмрэ лекцэхэмрэ, Къэрэшей-Шэрджэсым и чристэн, муслъымэн щоджэнхэм я лIыкIуэхэм. Диным и лъабжьэхэм теухуа хъыбархэр отрядым и пэшхэм фIадзащ. Щоджэн Малютин Геннадий епсэлъащ Урысейм и динхэм я лъабжьэхэм, дин дауэдапщэхэм шыIэныгъэ хэлъу хущытын зэрыхуейм теухуауэ.

Просмотров: 864

Поделиться

VK:39834