Патриарх ЛъапIэ Кирилл щоджэным хуигъэфэщащ дамыгъэ лъапIэ

2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 13-м щоджэн нэхъыжь Макаров Николай и илъэс 80-р егъэлъапIэ. Мазаем Николай игъэлъэпIащ Тхьэмрэ цIыхухэмрэ къулыкъу зэрахуищIэрэ илъэс 50 зэрырикъур. Юбилярыр Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт иригъэблэгъащ епархием и унэм. Щихънагъыр абы гуапэу ехъуэхъуащ, и къулыкъумрэ гъащIэмрэ щIэупщIащ. Архиепископ Феофилакт и лъэIукIэ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл юбилярым хуигъэфэщащ члисэм и дамыгъэ лъапIэр – щихъ Радонежский Сергий и орденым и II-нэ нагъыщэр. Пастыр нэхъыщхьэм дамыгъэр щритым узыншагъэ иIэну, и къулыкъур ищIэнымкIэ Тхьэр къыдэIэпыкъуну зыхуигъэзащ.

 

***

Щоджэн нэхъыщхьэ Макаров Николай 1940 гъэм Тамбов областым мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. 1945 гъэм щыщIэдзауэ зеиншэу къэнащ. Николай 1965 гъэм фIэщхъуныгъэ иIэ хъуащ. Москва и семинариемрэ академиемрэ къиухащ. 1970 гъэм щыщIэдзауэ Ставрополь, Бакинскэ епархиехэм я екIуэлIапIэхэм къулыкъу щещIэ. Иужьрей илъэс 15-м Николай Минводы къалэм и Покров члисэм щоджэн къулыкъур щещIэ. Николай Члисэм и дамыгъэ лъапIэхэр къратащ, тхьэлъэIу литургиер егъэкIуэкIын хуитыныгъэри щIыгъуу.

Просмотров: 952

Поделиться

VK:39834