Архиепископ Феофилакт дэIэпыкъуныгъэ яхуищIащ «ДыгъафIэ къалэм» щыIэхэм

2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 6-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Тхьэм и Анэм и «Щыгъуэ псоми гуфIэгъуэ» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэ ЕссэнтIыгу къалэм и сымаджэщым пэгъунэгъум пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ.

ТхьэлъэIу литургием хыхьэу Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, ЕссэнтIыгу округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Еланцев Сергий, члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Стацюк Алексийрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ. Щоджэн нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэр, гуапагъэ зыщIэ шыпхъухэр, епархием и «Солнечный городок» центрым и нэIэм щIэтхэр.

Литургие нэужьым Щихънагъым зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. ИужькIэ архиепископ Феофилакт епархием и «ДыгъафIэ къалэ» центрым и нэIэм щIэт унагъуэхэм яIущIащ, члисэм и махуэшхуэм щызэхуэсахэм. Щихънагъыр сабийхэмрэ я адэ-анэхэмрэ гуапэу ехъуэхъуащ, дэIэпыкъуныгъэхэр яхуищIащ, Псыхуабэ епархием «Дызэкъуэувэнщи зыкъедгъэлынщ» Iуэхум хыхьэу зэхуихьэсахэр. Ерыскъыпхъэ набори 100-м щIигъу епархием и центрым и программэм хагъэхьащ.

Просмотров: 927

Поделиться

VK:39834