Щоджэныр къыщыпсэлъащ фэеплъ пэкIум

2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 2-м Къэрэшей-Шэрджэсым щагъэлъэпIащ къэрэшей лъэпкъыр зэрырашрэ илъэс 77-рэ зэрырикъур. Фэеплъ пэкIухэр щекIуэкIащ республикэм и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ. Зеленчукскэ станицэм пэкIур щрагъэкIуэкIащ ирагъэIэпхъукIахэм хуагъэува фэплъым деж. Фэеплъым хэтащ район администрацэм и Iэтащхьэ Науменкэ Алексей, станицэм и администрацэм и Iэтащхьэ Хомяковэ Ольгэ, районым и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр. ПэкIум къыщыпсэлъащ станицэм и Петропавловскэ члисэм и щоджэн Гурин Александр. Зэхыхьэр зэхуащIыжащ фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэри.

Просмотров: 709

Поделиться

VK:39834