Щоджэнархимандритыр епсэлъащ щIалэгъуалэ зэхыхьэм хэтхэм

2020 гъэм жэпуэгъуэм и 28-м КъБР-м хыхьэ Прохладнэм и многопрофильнэ колледжым щекIуэкIащ «Команда 5642» республикэ щIалэгъуалэ зэхуэсыр. Абы ирагъэблэгъащ Налшык апостол пэлъытэ, щихъ Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ и члисэ зэхуэхьэсам и къардэн Артунов Георгий.

Зэхыхьэм зэхуишэсащ Прохладнэ къалэм и колледжым и студентхэмрэ школхэм я пэщIэдзэ классхэм я гъэсэнхэмрэ. Георгий ныбжьыщIэхэм епсэлъащ икIи щIалэгъуалэм я упщIэхэм жэуап иритащ. Зэхуэсыр щыщ Iыхьэ хъуащ «Профилактика правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной безопасности» республикэ программэм.

Просмотров: 894

Поделиться

VK:39834