Чристэн щIалэгъуалэр Тхьэ щелъэIуащ члисэжьым

Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, благочинием и щIалэгъуалэ къудамэм жыджэру хэтхэм, Зеленчукскэ станицэм, Липецк къалэм икIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр Оптинскэ щихъхэм я цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам и фэеплъ махуэм Тхьэ щелъэIуащ Шоан бгым тет Георгиевскэ члисэм. ТхьэлъэIухэр зэпымыууэ егъэкIуэкIыныр хабзэ дахэ хъуащ. КъыкIэлъыкIуэ тхьэлъэIу литургиер щэбэтым траухуащ, щэкIуэгъуэм и 14-м. ТхьэлъэIум сыхьэти 10.00-м щIидзэнущ.

Просмотров: 1920

Поделиться

VK:39834