Псыхуабэ епархием псапэ Iуэху егъэхьэзыр

Псыхуабэ епархием и унэм щекIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилактрэ епархием и «Анэхэм папщIэ унэ» кризис центрым и унафэщI Рубец Ларисэрэ я зэIущIэ.

Ларисэ зрегъакIуэ Псыхуабэ епархием дэIэпыкъуныгъэхэмкIэ и линэ пщтырыр, 2020 гъэм мэлыжьыхьым и 3-м къызэIуахар, коронавирус узыфэр къызэрежьэрэ. Линэ псынщIэм и номерыр: 8 800 300 58 90. Жэпуэгъуэм щыщIэдзауэ номерым къэпсалъэхэм я бжыгъэм хэхъуащ, зэIущIэм хэтхэр хэплъащ линэм къэпсалъэхэм хуащIэну дэIэпыкъуныгъэхэр зыхуэдэм.

Архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, цIыхубэ зэкъуэтыныгъэмрэ Тхьэм и Анэм и Къэзан тхьэнапэм и махуэшхуэм «Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм псапэ Iуэху иригъэкIуэкIынущ, волонтёрхэм я дэIэпыкъуныгъэ щыхуэныкъуэм. Кавказым и Минводы, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ бынунагъуэхэм дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэнущ. Апхуэдэхэм я бжыгъэр иджыпсту къабж. ДэIэпыкъуныгъэхэр лъагъэIэсын папщIэ волонтёрхэм зыщIагъэкъуэн хуейщ.

Зи автомобилкIэ Iуэхум хэтыну гукъыдэж зиIэхэр мы телефонымкIэ фыпсалъэ: 8 919 756 93 11.

Просмотров: 1702

Поделиться

VK:39834