Черкесск конференцэ щекIуэкIащ Баталпашинскэ зэпэщIэтыныгъэм и юбилейм ирихьэлIэу

2020 гъэм фокIадэм и 27-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам конференцэ щрагъэкIуэкIащ, Баталпашинскэ зэпэщIэтыныгъэр илъэс 230-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. Зэхуэсым зыкърагъэхьэлIащ щоджэнхэм, щIэныгъэлIхэм, къэзакъхэм, «Двуглавый орёл» зэгухьэныгъэм хэтхэм, екIуэлIапIэм кIуэхэм.

ХьэщIэхэм фIэхъус ярихащ члисэ зэхуэхьэсам и ключарь щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий. Конференцэм къыщеджащ тхыдэм ехьэлIа докладхэм. Конференцэм кърикIуахэм тепщIыхьмэ, «Баталпашинские чтения» къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьэнущ. Щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий къыхилъхьащ члисэ зэхуэхьэсам члисэ-тхыдэ музей къыщызэIуахыну. Зэхуэсахэр абы арэзы техъуащ.

Просмотров: 1046

Поделиться

VK:39834