Благочиннэр урысейпсо Iуэхум хыхьащ

КъШР-м и Зеленчукскэ, Урупскэ районхэм щрагъэжьащ «Гражданский мониторинг» урысейпсо Iуэхур. КъШР-м щыIэ МВД-м и Жылагъуэ советым щIидзащ Урысей МВД-м и щIыналъэ органхэм я район къудамэхэм я къэпщытэныгъэхэр.

Урысей МВД-м и «Зеленчукскэ» къудамэм и Жылагъуэ советым и унафэщI, милицэм и майор Батчаев Мухьэтрэ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгенийрэ щыIащ Зеленчукскэ, Урупскэ районхэм я полицэ пунктхэм.

Жылагъуэм къапщытащ хъыбарегъащIэ стендхэр, цIыхубэр зыхуеину тхылъхэр, Iуэхутхьэбзэхэр зэращIэр, ОВД-м и компетенцэм хыхьэхэр. Советым хэтхэр кIэлъыплъащ пэшхэм я техникэ, санитар щытыкIэм, цIыхухэр здрагъэблагъэм, полицэхэр зыхуеину унэлъащIэхэмрэ нэгъуэщI IэмэпсымэхэмкIэ къызэрызэгъэпэщам.

Жылагъуэм къапэщылъщ иджыри полицэм и пункт 30-м Къэрэшей-Шэрджэсым и Зеленчукскэ, Урупскэ районхэм кIуэну.

Просмотров: 723

Поделиться

VK:39834