Архиепископ Феофилакт иригъэкIуэкIащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Пантелеимон теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр

2020 гъэм шыщхьэуIум и 8-м, махуэшхуэм и пэ къихуэу, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ ЕссэнтIыгу къалэм и Пантелеимоновскэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и Административнэ секретариатым и щоджэн Яковенкэ Илия, ЕссэнтIыгу члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Еланцев Сергийрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ. Щихънагъ нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ зыгъэпсэхупIэм щыпсэхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ. Пастыр нэхъыщхьэр къеджащ махуэшхуэ Инджылым икIи узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

2020 гъэм шыщхьэуIум и 9-м, махуэшхуэм, архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Карачаевск къалэм и Пантелеимоновскэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, члисэм и унафэщI щоджэн Фоменкэ Сергий, къардэн Копач Пётр. Литургие нэужьым Щихънагъым зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъащ.

Просмотров: 890

Поделиться

VK:39834