Члисэжьым умэхъын щIыным и щэхухэр щрагъэкIуэкIащ

Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений Шоан бгым и Георгиевскэ члисэжьым умэхъын щIыным и щэхухэр щригъэкIуэкIащ. Алан члисэхэм Тхьэ щелъэIуныр ирагъэжьэжынущ эпидемиер зэфIэкIмэ. ТхьэлъэIухэр щекIуэкIыну сыхьэт бжыгъэхэм арэзы техъуащ Кавказ Ищхъэрэм и Алан чристэн центрым и унафэщIым. Члисэжьым Умэхъын щIыным и щэхухэр щрагъэкIуэкI, щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIунухэм папщIэ члисэр махуэ къэс зэIухащ.

Просмотров: 295

Поделиться

VK:39834