Члисэ зэхуэхьэсам зи махуэр зыгъэлъапIэхэм саугъэтхэр щратащ

Бадзэуэгъуэм и 29-м Члисэм егъэлъапIэ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Варварэ и махуэр. Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 29-м тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ Тхьэм и нэфI зыщыхуам и акафистыр яIыгъыу. Члисэм екIуалIэхэм ящыщу а цIэ лъапIэр зезыхьэхэм члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Андрей яритащ «Cвятые наших дней» тхылъыр, Къэрэшей-Шэрджэсым Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ гуэныхьхэр зрагъэIуэта и щихъхэмрэ ятеухуар.

Просмотров: 443

Поделиться

VK:39834