Щоджэным и къуэшхэр къыхуриджащ апостолым зэразыхуигъазэхэм зыхагъэгъуэзэну

Кисловодск и Крестовоздвиженскэ члисэм Кисловодскэ благочинием и зэхуэсрэ гуэныхьхэр щаIуэтэж тхьэлъэIурэ щекIуэкIащ. Гуэныхьхэр Iуэтэжыным и щэхухэр иригъэкIуэкIащ благочинием и щоджэн, Крестовоздвиженскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген. Щоджэным и къуэшхэм захуигъэзащ Иисус и тхьэлъэIухэм я мыхьэнэм теухуа узэщIыныгъэ псалъэкIэ икIи нэщI махуэхэм Апостолым зэрызыкъыхуигъэзахэм къеджэну къажриIащ.

ИужькIэ щоджэнхэм тхьэлъэIу уэрэдхэр жаIащ.

Зэхуэсым благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн щоджэнхэр хигъэгъуэзащ архиепископ Феофилакт и унафэхэм икIи Щихънагъ нэхъыщхьэм фIыщIэ хуищIащ щоджэнхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ зэрадэIэпыкъум папщIэ.

Просмотров: 271

Поделиться

VK:39834